logos_pic
תכנית לימוד תכנית הלימודים ברביבים

הלימודים בחוגים העוסקים במדעי היהדות באוניברסיטה העברית הם לימודים בשיטה האקדמית-ביקורתית, הכוללת בחינה היסטוריוגרפית, ניתוח טקסטים באופן ביקורתי ולימוד בין-תחומי.

א. לימודים לתואר בוגר (שנים א-ג)

במסגרת הלימודים לתואר בוגר, תלמידי תכנית רביבים לומדים בתכנית ללימודי יהדות כחוג ראשי ובחוג למקרא כחוג משני. במסגרת לימודיהם בתכנית ללימודי יהדות תלמידי רביבים לומדים במגוון קורסי מבוא כלליים בתחומי מדעי היהדות (היסטוריה של עם ישראל, מחשבת ישראל, ספרות עברית וכד') וכל תלמיד בוחר תחום דעת מרכזי אחד להעמקה.

תכנית ללימודי יהדות (חוג ראשי) – עד 78 נקודות זכות

הלימודים בחוג הראשי כוללים:

א. קורסי מבוא כלליים ביהדות (מבואות היסטוריים, מבוא למחשבת ישראל, מבואות בספרות עברית, קריאת מקורות בתרבות ישראל)

ב. מגמת לימודים ראשית ביהדות (בתחומים היסטוריה/ספרות/לשון/ הגות) שתכלול לימודים באחד ממקצועות מדעי היהדות.

ג.קורסי שער- לימודים במדעי הרוח הכלליים מבין קוסי השער של הפקולטה למדעי הרוח.

ד. קורסי אבני פינה ומיומנויות הקריאה והכתיבה

ה. קורסי עזר: מכינה בתלמוד

מקרא (חוג משני) – 36 נקודות זכות

הלימודים בחוג המשני כוללים את הקורסים: מבוא למקרא, עברית מקראית,  ביקורת נוסח המקרא, ספרות המקרא על רקע המזרח הקדום ותרבותו, פרשנות ימי הביניים, טקסט שנה א' וב', הדרכה ביבליוגראפית, סמינר במקרא וסיור לימודי.

 

לימודים משלימים במדעי הרוח הכלליים – 6 – 10 נקודות זכות

לימודים אלו יהיו בעלי זיקה למגמה הראשית במדעי היהדות או שפת מחקר, בהתאם להתמחות התלמיד.

 

לחיצה על מערכת שעות תוביל לתכנית הלימודים השבועית של כל השנים בתכנית. התכנית של שנה א' היא תכנית מלאה, ואילו ביתר השנים מצוינים קורסי החובה בלימודי הוראה בלבד, כאשר את יתר הקורסים בוחרים התלמידים באופן עצמאי על פי מסלול הלימודים האישי שלהם במסגרת התכנית ללימודי יהדות, קורסי הבחירה במקרא, קורסי שער, אבני פינה וכו'.

לחיצה על שנתון תוביל לשנתון האוניברסיטה לשנת הלימודים הנוכחית. השנתון מכיל את כל הקורסים באוניברסיטה והוא משתנה מדי שנה.

 ב. לימודים לתואר מוסמך (שנים ג-ד)

כל תלמיד בתכנית רביבים יבחר במסלול המחקרי או הלא-מחקרי באחד החוגים העוסקים במדעי היהדות. החוגים שבמסגרתם ניתן ללמוד לתואר שני הם: מקרא, מחשבת ישראל, ספרות עברית, היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, חינוך יהודי, הלשון העברית ולשונות היהודים ותלמוד.  נוסף לכך, יש אפשרות ללמוד במסגרת תכנית אישית לתואר מוסמך, כאשר על הסטודנט לבחור מנחה שידריכו במבחר הקורסים שילמד בהם.

 ג. לימודי חינוך והכשרה להוראה המקנים תעודת הוראה

לימודים אלה כוללים שיעורים עיוניים במקצועות החינוך, ביקורים וצפייה במוסדות חינוך והוראה מונחית בשנים ב' - ד'. 

לפרטים על תכנית לימודי חינוך והכשרה בהוראה לחצו על תכנית החינוך של רביבים.

 ד. ליווי בוגרים

התכנית מלווה את בוגריה עם כניסתם לעבודה בהוראה במערכת החינוך במשך השנתיים הראשונות לעבודתם.

כל בוגר רשאי לבחור מלווה  מבין המנחים הפדגוגיים המוכרים לבוגרים מתקופת לימודיהם ברביבים. המנחה זמין להתייעצות ולתמיכה בכל דבר ועניין הקשור לעבודת הבוגר. בוגר המעוניין בכך יכול להזמין את המנחה לצפות בשיעור ולקבל משוב וייעוץ בעקבות הצפייה.

בשנה הראשונה לאחר סיום התכנית מתקיימת סדנה לבוגרים (סדנת סטאז') באוניברסיטה המוכרת כחלק מהדרישות של תכנית ההתמחות של משרד החינוך. הסדנה עוסקת בסוגיות חינוכיות שונות.

 ה. פעילות ייחודית נוספת של תלמידי רביבים

כל תלמיד בתכנית רביבים משתתף בלימוד בצוותא בשנה א'. 

תלמידי רביבים משתתפים בימי עיון, סיורים, ביקורים במוזיאונים ופעילות תרבותית נוספת בהיקף של כ-6 מפגשים בכל שנת לימודים.

 

 

 

 

 
 
ICS בניית אתרים     אלקטרו קידום אתרים האתר עודכן לאחרונה ב - 30.04.2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים