logos_pic
הרשמה וקבלה תנאי קבלה

תנאי הקבלה וכן שקלול מרכיבי הקבלה מפורטים בפרק מידע והרשמה באתר האוניברסיטה העברית.

 

מספר מוגבל של תלמידים יתקבל לתכנית.

תלמידי התכנית יתבקשו לחתום על אמנה ולהתחייב:

1. להשתתף באופן מלא בכל מרכיבי תכנית הלימודים של רביבים לרבות:

א. קורסים אקדמיים.

ב. הכשרה מעשית בבית ספר על-יסודי כפי שייקבע על ידי הצוות החינוכי.

ג.  פעילויות נוספות כגון: סדנאות, סיורים, פעילויות תרבותיות והשתתפות בהנחיה אישית/קבוצתית עם מורי התכנית ו/או מורים מבית ספר על-יסודי כפי שתקבע האוניברסיטה.

2. להימנע מעבודה בשכר במהלך תקופת הלימודים, למעט עבודה בהיקף של עד 8 שעות שבועיות. במשך חודשי חופשת הקיץ, ניתן לעבוד עד 14 שעות שבועיות. כל חריגה מהיקף שעות אלה תדרוש אישור מהנהלת התכנית. 

3. ללמד במערכת החינוך הממלכתית הכללית העל-יסודית במדינת ישראל, בהיקף של משרה מלאה ובמשך ארבע שנים ממועד סיום התכנית הארבע-שנתית, מקצוע הקשור להכשרה שקיבל בתכנית.

4. להשתתף בסדנת סטאז' בשנת ההוראה הראשונה.

5. להחזיר (בפריסה נאותה) בכל אחד מהמקרים הבאים, את ההלוואה שקיבל:

א.       הפסקת לימודים ביוזמת התלמיד.

ב.       הפסקת לימודים על פי החלטת הנהלת התכנית הבאה בעקבות הפרה מכוונת של התלמיד את התחייבויותיו.

ג.        הפרת כללי האוניברסיטה והוראותיה.

ד.       אי-קיום החובה לעבוד בהוראה כמפורט בסעיף 3 לעיל.

 

 
 
 
ICS בניית אתרים     אלקטרו קידום אתרים האתר עודכן לאחרונה ב - 30.04.2019 © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים